تفاوت بین مناقصه و مزایده در چیست؟

تفاوت بین مناقصه و مزایده در چیست؟

 • توسط متینا هروی
 • آخرین بروز رسانی یکشنبه 15 اسفند,1395
 • گروه مقالات تجاری

مناقصه: فرآیندی است، رقابتی برای تامین کیفیت مورد نظر(طبق اسناد مناقصه)که در آن تعهدات موضوع معامله، به مناقصه گری که کمترین قیمت متناسب را پیشنهاد کرده باشد واگذار می گردد. سه نوع مناقصه وجود دارد که از لحاظ قیمتی طبقه بندی می شود:

 1. کوچک (محدود)
 2. متوسط
 3. بزرگ(عمده)

مناقصه کوچک یا محدود: که به صورت فاکتوری که کارپرداز به منظور خرید یا تعهد انجام می دهد (مکاتبه روزنامه ای انجام نمی شود)وحداقل با ۶پیمانکار یا شرکت مکاتبه می گردد.(در اجرای تبصره۱ماده۴آئین نامه مالی شهرداریها)

مناقصه متوسط: سقف آن در ساوه۰۰۰/۰۰۰/۱۰ تومان که از طریق استعلام بهاء توسط مامور خرید انجام می شود بایدحداقل متقاضیانی که شرکت کرده باشند ۳نفر باشد تا برگه باز شود و سه استعلام صورت می گیرد که کارپرداز مناسب ترین قیمت را مد نظر قرار می دهد و در کمیسیون معاملات(مسئول حسابدار،مسئول بازرسی کل کشور،مسئول تدارکات، اعضای شورای شهرویا معاون های هر قسمت)،استعلام مورد نظر را باز می کنند و در نتیجه کارپرداز استعلام را به اشخاصی که در مناقصه شرکت کرده اند می دهد و اشخاص مبلغ پیشنهادی خود را در آن برگه نوشته و سپس پاکت به صورت در بسته تحویل دبیرخانه داده و سپس دبیرخانه شماره ، ساعت و روز بازگشایی پاکت را روی آن قید می کند که مناسبترین قیمت تایید می شود وبه مرحله قرارداد انتقال می یابد.

مناقصه بزرگ یا عمده: شرایط درخواست آن مانند مناقصه متوسط می باشد تنها فرقشان در ردیف اعتبارآن می باشد.پس از انجام مراحل اولیه و انتقال به مرحله قراردادها برای آگهی با دفتر روزنامه مکاتبه می گردد.

روش مزایده

یکی دیگر از روش‌های پیش‌بینی شده در قانون محاسبات عمومی، روش مزایده است که برای انعقاد پیمان‌های عمومی می‌باشد. مزایده ترتیبی است که در آن اداره، فروش کالاها و خدمات یا هر دو را از طریق درج آگهی در روزنامه کثیرالأنتشار و یا روزنامه رسمی کشور به رقابت عمومی می‌گذارد و قرارداد را با شخصی که بیشترین بهاء را پیشنهاد می‌کند، منعقد می‌سازد.

محاسن مزایده و مناقصه

حسن‌ روش‌های مناقصه و مزایده، آن است که از طریق این رقابت می‌توان به بهترین گزینه‌ها دست یافت؛ هم‌چنین رعایت اصل برابری افراد در این‌گونه قراردادها رعایت می شود. البته معایبی هم‌چون سوق دادن شرکت کنندگان به‌سوی کمیت و عدم توجه به کیفیت که معمولاً در مناقصات مشاهده می‌شود، در این روش‌ها وجود دارد.

انعقاد قرارداد شهرداریها طی سه حالت انجام می گیرد که ۱۰% کل مبلغ به عنوان سپرده حسن انجام کار از پیمانکار دریافت می شود(۵%اعتبار) مد نظر:

 1. یا مجوز شورا است
 2. یا صورت جلسه استعلام بها ست
 3. یا صورت جلسه کمیسیون معاملات

مزایده: در اجرای ماده۱۳ آئین نامه مالی شهرداریها آمده است: شهرداری هر وقت بخواهد اموال منقول و غیرمنقول را اجاره بدهد یا بفروش برساند باید از طریق مزایده و حتما باید مجوزش را هم بگیرد.  (واحد درخواست کننده درخواست خود را مطرح می کندتا مجوز را صادر می کنند.برای اجاره یا فروش با دادگستری یا کارشناس مربوطه هماهنگی کرده و مبلغی که از طرف کارشناس دادگستری گفته می شود بعنوان مبلغ پایه در نظر گرفته می شود).

معاملات

سه نوع معاملات داریم:

 1. معاملات جزئی
 2. معاملات متوسط
 3. معاملات عمده

معاملات جزئی: مامور فروش مکلف است به داوطلبان مراجعه و پس از برآورد قیمت و رعایت صرفه شهرداری و سندتعهد که آیا معامله به بیشترین قیمت انجام شده و با ذکر نام ونام خانوادگی،سمت،تاریخ و امضاء مامور فروش و پس از جلب رضایت ارزیاب شهرداری اقدام به فروش می کند.

معاملات متوسط : به طریق حراج (چوب زنی) و به شرح زیرانجام می شود:

 • الف-اطلاعات کامل در مورد نوع،مشخصات، مقدار،روز،ساعت و محل حراج باید در روزنامه یک نوبت آگهی شود.
 • ب –معامله موردنظر باید قبلاً ارزیابی شده باشدو فهرست قیمت قبل از انجام حراج در پاکت لاک و مهر شده در اختیار کمیسیون حراج قرار گیرد.
 • ج –کمیسیون حراج شامل:مسئول امور مالی،مسئول تدارکات،مسئول بازرسی و مسئول واحد تقاضا کننده(معاون آنها)باشد.

معاملات عمده : به طریق مزایده وبا انتشار آگهی انجام می گیرد.هم سقف ریالی وهم تشریفات خاص خودش را دارد(تمامی مراحل مانند مناقصه عمده است)

بر اساس قانون شهرداریها:

 1. درخواست کتبی واحد درخواست کننده.
 2. آگهی روزنامه:حداقل ۲ نوبت به فاصله ی۱هفته روزنامه می شودو مربوط به مناقصات شهرداریهاست. ۱۰روزبه فاصله از نوبت دوم آگهی مدت زمانی است که متقاضیان میبایست پیشنهادهایشان را ارائه دهند و ۲ روز بعد از آن پاکتها بازگشایی می شود.

مزایده: شهرداری هر وقت بخواهد اموال منقول و غیرمنقول را اجاره بدهد یا بفروش برساند باید از طریق مزایده و حتما باید مجوزش را هم بگیرد.