ﺗﻌﺮﻓﻪ ﯾﺎ ﺣﻘﻮق ورودی به تجارت چیست؟

ﺗﻌﺮﻓﻪ ﯾﺎ ﺣﻘﻮق ورودی به تجارت چیست؟

  • توسط متینا هروی
  • آخرین بروز رسانی شنبه 27 خرداد,1396
  • گروه مقالات تجاری

ﺗﻌﺮﻓﻪ ﯾﺎ ﺣﻘﻮق ورودی ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﺎﻟﯿﺎت و ﻋﻮارﺿﯽ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﯾﺎ ﻣﺎﻟﯽ و ﯾﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از آﻧﻬﺎ از ﮐﺎﻻﻫﺎ اﺧﺬ ﻣﯽ کنند, ﻣﺮﺳﻮم اﺳﺖ. در اداﻣﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪیﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ از ﺣﻘﻮق ( Customs Duties) را بیان میﮐﻨیم .اﺻﻄﻼﺣﺎ اﯾﻦ درﯾﺎﻓﺘﯽ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﮔﻤﺮﮐﯽ ورودی آﻣﺪه اﺳﺖ:

ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ درﯾﺎﻓﺖ:   ﺗﻌﺮﻓﻪ ارزﺷﯽ: ﺗﻌﺮﻓﻪ ﮔﻤﺮﮐﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮاﺳﺎس ارزش ﮐﺎﻻ درﯾﺎﻓﺖ ﺷﻮد، ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت آن را ﺗﻌﺮﻓﻪ ارزﺷﯽ ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ در اﯾﻦ روش، ﺣﻘﻮق و ﻋﻮارض ﮔﻤﺮﮐﯽ ﮐﺎﻻ ﯾﺎ ﺗﻌﺮﻓﻪ آن درﺻﺪی از ارزش آن ﮐﺎﻻ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻤﺮك ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد . ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺛﺎﺑﺖ: ﺗﻌﺮﻓﻪ ﮔﻤﺮﮐﯽ در ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻘﺪار آن ﮐﺎﻻ وزن ﯾﺎ ﺗﻌﺪاد وﺿﻊ ﻣﯽﺷﻮد. ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻣﺮﮐﺐ :ﺗﻌﺮﻓﻪ ﮔﻤﺮﮐﯽ در ﻣﻮاردی ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از دو روش ﺗﻌﺮﻓﻪ ارزﺷﯽ و ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺛﺎﺑﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد . ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺴﻬﯿﻼت ﯾﺎ ﺗﺒﻌﯿﻀﺎت :ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی دﯾﮕﺮی ﮐﻪ اﻧﮕﯿﺰه و ﻋﻠﻞ آن، ﺑﺮﻗﺮاری ﺗﺴﻬﯿﻼت ﯾﺎ 2. اﯾﺠﺎد ﺗﺒﻌﯿﻀﺎت ﯾﺎ ﻣﻮاﻧﻊ، ﺟﻬﺖ ورود و ﺻﺪور ﮐﺎﻻ، ﮐﺸﻮر، اﺗﺤﺎدﯾﻪ و ﯾﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﮔﻤﺮﮐﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﯾﮏ ﺳﺘﻮﻧﻪ ﯾﺎ دو ﺳﺘﻮﻧﻪ ﯾﺎ ﺳﻪ ﺳﺘﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ.  ﺗﻌﺮﻓﻪ ﯾﮏ ﺳﺘﻮﻧﻪ: ﺗﻌﺮﻓﻪ ای ﺑﺪون ﺗﺒﻌﯿﺾ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎی وارده از ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮑﺴﺎن و ﺑﺪون اﻧﻌﻄﺎف اﺟﺮاء ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﺗﻌﺮﻓﻪ دو ﺳﺘﻮﻧﻪ: در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻌﺮﻓﻪ، ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺎﻻﯾﯽ دو ﻧﻮع ﺣﻘﻮق و ﻋﻮارض ﮔﻤﺮﮐﯽ وﺿﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﯾﮏ ﻧﻮع آن ﺣﺪ ﺑﺎﻻ ﯾﺎ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ اﺳﺖ وﻟﯽ در ﺣﺪ دﯾﮕﺮ، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎی ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ اﺳﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺬاﮐﺮه و اﻧﻌﻘﺎد ﭘﺮوﺗﮑﻞ و ﯾﺎ ﻗﺮاردادﻫﺎ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.  ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺳﻪ ﺳﺘﻮﻧﻪ: ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺳﻪ ﺳﺘﻮﻧﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﺴﺘﺮده ﺗﻌﺮﻓﻪ دو ﺳﺘﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺳﺘﻮن دﯾﮕﺮی اﻓﺰوده ﺷﺪه و در ﺣﺪ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮی از ﺣﻘﻮق ﮔﻤﺮﮐﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ و اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد، ﮐﻪ آن را "ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎی ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ" ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ .اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺠﺎرت ﺑﯿﻦ اﻋﻀﺎء ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﮔﺮوه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ

ﺑﺮای دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﻮاع روشﻫﺎی ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﻣﻮﺟﻮد و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺷﺮاﯾﻂ آن ﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درﯾﺎﻓﺖ ﻟﯿﺴﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ اﻧﺠﻤﻦ ﺳﺮاﺳﺮی ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ آدرس ذﯾﻞ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.  itair.ir

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه و ﻫﯿﺄت ﺗﺠﺎری ، روﯾﺪادﻫﺎ و ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎ

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه و ﻫﯿﺄت ﺗﺠﺎری روﯾﺪادﻫﺎ و ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎ : ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت اﯾﺮان ﺑﺎ ﻫﺪف ﮔﺴﺘﺮش ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﺻﺎدراﺗﯽ ﮐﺸﻮر، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﻀﻮر ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ در ﺑﺎزارﻫﺎی ﻫﺪف، ﺑﺨﺸﯽ از ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺖ در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ را ﺑﻪ ﺗﺸﮑﻞﻫﺎ و ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی، ﺻﻨﻔﯽ و ﺻﺎدراﺗﯽ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ، ﻣﺒﺘﮑﺮﯾﻦ، ﻣﺨﺘﺮﻋﯿﻦ و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﻟﯿﺴﺖ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت اﯾﺮان در ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻫﯿﺄتﻫﺎی ﺗﺠﺎری و ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ

ﻫﯿﺄتﻫﺎی ﺗﺠﺎری و ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ: ﯾﮑﯽ از اﻫﺮمﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات وﺑﺴﻂ رواﺑﻂ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﺪف, اﻋﺰام ﻫﯿﺄت ﻫﺎی ﺗﺠﺎری اﻗﺘﺼﺎدی و ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﯽ ﺷﮏ ﺑﺎ اﻋﺰام ﯾﮏ ﻫﯿﺄت ﺗﺠﺎری ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻔﺮﻫﺎی ﺗﺠﺎری اﻧﻔﺮادی ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺬاﮐﺮات ﻋﻤﻖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺨﺸﯿﺪ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻫﯿﺄتﻫﺎ در ﺻﻮرت ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎﻓﯽ و اﻧﺘﺨﺎب و اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﻔﯿﺪ و ﺳﺎزﻧﺪه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﺘﯽ در اوﻟﯿﻦ ﺳﻔﺮ و ﻣﻼﻗﺎت و ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ ﻃﺮفﻫﺎی ﺗﺠﺎری واﯾﺮاﻧﯽ دﺳﺖ ﺑﻪ اﺑﺘﮑﺎرات ﺟﺎﻟﺒﯽ ﺑﺰﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﻋﻘﺪ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻗﻄﻌﯽ و واﻗﻌﯽ ﺗﺠﺎری ﮔﺮدد . ﺑﻪ ﺟﺮأت ﻣﯽ ﺗﻮان اﻇﻬﺎر ﻧﻤﻮد ﮐﻪ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﺣﺮﮐﺖ ﻫﺎی اﻧﻔﺮادی و ﺷﺨﺼﯽ و ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻼوه ﺑﺮ داﺷﺘﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ اﻣﮑﺎن ﻣﺬاﮐﺮه و ﺣﻀﻮر در ﺟﻠﺴﺎت ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت ، ﮐﺎﻣﻼً ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و اﺟﺮا ﮔﺮدد در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ در ﺣﺮﮐﺖﻫﺎی ﺟﻤﻌﯽ و در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﻫﯿﺄت، ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺗﻤﺎم ﻣﺰاﯾﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺣﺮﮐﺖ اﻧﻔﺮادی ، ارﺷﺪ ﮐﺸﻮر ﻫﺪف را ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﺑﻠﮑﻪ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺗﺠﺎری ﻧﺼﯿﺐ ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽﮔﺮدد و اﯾﻦ در ﺻﻮرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻋﺰام ﯾﮏ ﻫﯿﺄت ﮐﺎﻣﻼً ، وﺟﻮد دارد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﺪه ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد. ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻨﺪ اﻟﻒ ﻣﺎده ﻫﺸﺖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ ﮐﺸﻮر و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺴﺘﺮش ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﺻﺎدراﺗﯽ، ﺣﻀﻮر و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری در ﺑﺎزارﻫﺎی ﻫﺪف و دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺻﺎدراﺗﯽ ﮐﺸﻮر، ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺨﺸﯽ از ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﭘﺬﯾﺮش ﻫﯿﺄﺗﻬﺎی ﺗﺠﺎری، ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در ﺻﻮرت ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻻزم در ﭼﺎرﭼﻮب آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت اﯾﺮان، ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ذﯾﻞ ﻧﯿﺰ ﻣﺠﺮی ﭘﺬﯾﺮش ﻫﯿﺌﺖﻫﺎی ﺗﺠﺎری و ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ: . اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎ، اﻧﺠﻤﻦﻫﺎ، ﺗﺸﮑﻞﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ و ﺻﻨﺪوقﻫﺎی ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات 1 . اﺗﺎق ﻣﺮﮐﺰی ﺗﻌﺎون ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان 2 . اﺗﺎقﻫﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻣﻌﺎدن 3 . ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺠﺎز ﮐﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻫﺎی ﻓﻨﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺄﺋﯿﺪ ﻣﺮاﺟﻊ ذﯾﺮﺑﻂ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ 4 ﺗﺠﺎرت اﯾﺮان رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ. . ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐﺸﻮر 5 . ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽﻫﺎ و راﯾﺰﻧﺎن ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر 6 . ﻣﺠﺮﯾﺎن ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﺨﺼﺼﯽ - داﺧﻠﯽ دارای ﻣﺠﻮز