صادرات کالا از ایران

صادرات کالا از ایران

  • توسط متینا هروی
  • آخرین بروز رسانی یکشنبه 04 تیر,1396
  • گروه مقالات تجاری

ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﯾﮑﯽ از دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﮔﺮاﻧﻘﺪر ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ می باشد، ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﻧﻘﺶ مهمی در ﺻﺎدرات/واردات (را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد. ﻟﺰوم وﺟﻮد ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ در ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﮐﻤﺒﻮد ﯾﮏ ﻧﻬﺎد ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﻣﻮﺟﻪ در ﺑﺨﺶ ﺻﺎدرات/واردات EXIM)اﯾﺮان ایفا کرده است، صادرات ﯾﮑﯽ از ﻧﮑﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ زﻣﺎن ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب، ﮐﻢ اﻫﻤﯿﺖ ﺗﻠﻘﯽ ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮد. رﻓﻊ اﯾﻦ ﻧﻘﯿﺼﻪ از اﺑﺘﺪای ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺪون رﺑﺎ در اﯾﺮان، ﻣﻄﻤﺢ ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻗﺘﺼﺎدی دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺮ اﺳﺎس آن در آﻏﺎز ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه 1370 شروع ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮد و از آن ﻫﻨﮕﺎم، در راﺳﺘﺎی ﭘﯿﺸﺒﺮد در سال 1371 ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪ و ﻋﻤﻼً در ﺧﺪﻣﺖ ﺻﺎدرات ﮐﺸﻮر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ در ﻃﻮل ﺳﺎﻟﻬﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ و دﻗﺖ در روﻧﺪ ﮐﺎر، ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺟﻠﺐ اﻋﺘﻤﺎد و رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد را ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﻋﻼوه ﺑﺮ آن، اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺻﺪور ﮐﺎﻻ در ﮐﺸﻮر، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﺗﮑﺎء ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﯽ و ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﻪ ﻓﻌﻞ در آﻣﺪه و ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺧﻮد در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ.

ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﻫﺪاف و ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان رﺳﺎﻟﺖ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﮐﻼن اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﺸﻮر ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ و ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺒﺎدﻻت ﺗﺠﺎری و اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ اﺳﺖ .ﻟﺬا در راﺳﺘﺎی رﺳﺎﻟﺖ ﻓﻮق، ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت زﯾﺮ را دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ :

شروع صادرات

اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت و اﻋﺘﺒﺎرات ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت، ﻣﯿﺎن ﻣﺪت و ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺻﺎدراﺗﯽ ﺗﻀﻤﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎرات ﺻﺎدراﺗﯽ و ﺻﺪورر ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﻋﻬﺪه ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯽ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮای اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺑﺮای ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ در داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪاران ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﺻﺎدراﺗﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ اﻋﻄﺎی اﻋﺘﺒﺎرات وارداﺗﯽ ﺑﻪ واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن داﺧﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ و ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ ﺟﻬﺖ ﺻﺎدرات و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت و اﻧﺠﺎم ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ارﺗﻘﺎء ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن وﺿﻌﯿﺖ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺻﺎدرات ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺷﻮد ﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺠﺪد ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎء ﺷﺪه ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻣﻮر ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪاران و ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن داﺧﻠﯽ  ﺗﺄﻣین اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﮐﺎرﮔﺰاری ﻧﻈﯿﺮ ﮐﺎرﮔﺰاری اﺟﺮای ﻗﺮاردادﻫﺎ و ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﺗﺠﺎری ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ و اﻧﺠﺎم ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت ارزی اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﻮرﺗﯽ و اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻊ ذﯾﺮﺑﻂ در اﻣﻮر ﺻﺎدراﺗﯽ ﮐﺸﻮر، اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﭘﯿﺸﺒﺮد ﺻﻨﻌﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﺗﻮرﯾﺴﻢ، ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ، ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت ﺻﺎدراﺗﯽ، ﺻﺪورﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻣﺒﺪا ﮐﺎﻻ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﮔﺴﺘﺮش ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ ﺑﺮای ﺻﺎدرات و ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﺆﺳﺴﺎت و ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺸﻮﯾﻖ اﻣﺮ ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﻓﺘﺘﺎح و ﻧﮕﻬﺪاری ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ، ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش اوراق ﺑﻬﺎدار و اﺳﻨﺎد ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺗﺠﺎری، ﺗﻨﺰﯾﻞ و ﺗﻨﺰل ﻣﺠﺪد، ﺗﻀﻤﯿﻦ اوراق و اﺳﻨﺎد ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ، ﭼﮏ ﺑﺮات و ﺑﺮوات ارزی، ﻗﺒﻮل ﭘﺮداﺧﺘﻬﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﺣﻮاﻟﺠﺎت ﺗﻠﮕﺮاﻓﯽ، ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ارز و ﻣﺴﮑﻮﮐﺎت ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه، درﯾﺎﻓﺖ و ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت، ﮔﺸﺎﯾﺶ اﻋﺘﺒﺎرات اﺳﻨﺎدی و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺳﺎﯾﺮ اﻣﻮری ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ﻻزم ﺑﺪاﻧﺪ.