اتحادیه چیست؟

اتحادیه چیست؟

 • توسط متینا هروی
 • آخرین بروز رسانی دوشنبه 14 مرداد,1398
 • گروه مقالات تجاری

اتحادیه در فرهنگ فارسی معین اینطور گفته شده است هر انجمنی که اهدافی مشترک داشته باشد یا تشکیلات صنفی برای حمایت از حقوق شغل و حرفة مشخص.

اتحادیه در قانون اینطور تعریف شده است اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎ و ﺗﺸﮑﻞ ﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ، ﻧﻬﺎدی اﺳﺖ ﻣﺘﺸﮑﻞ از اﻋﻀﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺣﻮزه ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺧﺎص ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺮده و دارای ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺻﻨﻔﯽ و ﻏﯿﺮ اﻧﺘﻔﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ اﻋﻀﺎی ﺧﻮد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

وظایف اتحادیه

بهتره اینطور بگیم چه نیازی به اتحادیه می باشد و اصولا چرا باید اتحادیه ها در جامعه وجود داشته باشند.همانطور که در بالا گفته شد اتحادیه ها متشکل از خوشنام ها و باسابقه های یک صنف می باشند که همگی دور یک میز جمع می شوند و در راستای بهبود صنف خود همفکری و تلاش می نمایند.

 • اﺗﺤﺎد و ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﻓﯽ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ اﻋﻀﺎ
 • ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد اﻧﺴﺠﺎم
 • اﺗﺨﺎذ ﺟﻬﺖﮔﯿﺮی ﻫﺎی ﮐﺎری و ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی راﻫﺒﺮدی و ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺟﻬﺖ ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎزی اﻫﺪاف
 • ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻮاﻧﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی،ﺗﺠﺎری و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ رﻓﻊ آﻧﻬﺎ
 • جلوگیری از رقابت مخرب بین اعضای صنف
 • ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات
 • اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎوره ای و اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ به مجموعه
 • اﻧﺘﻘﺎل و اﻧﻌﮑﺎس نظرات صنف حرفه خود به دولت و مسئولین
 • کمک به رشد اقتصادی و صادراتی صنف
 • ﻓﺮاﻫﻢ آوردن ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﻀﻮر در روﯾﺪادﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ
 • ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ
 • شناخت بازارهای هدف
 • ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺗﺠﺎری

موارد اشاره شده قسمتی از وظایف و هدف ایجاد اتحادیه ها می باشد،در یک جمله کوتاه و مختصر می توان اینگونه اتحادیه را تعریف کرد،اتحادیه ها وظیفه دارند کمک شایانی به رشد اقتصادی و تجاری صنف خود نمایند و در این عمل از هیچگونه تلاشی نباید کوتاهی نمایند.

قانون نظام صنفی کشور

وقتی با قانون سرو کار دارید هیچ گزینه ای بهتر از مطالعه کامل مفاد قانونی در مورد آن موضوع نمی باشد،شما می توانید از لینک زیر متن کامل قانون نظام صنفی کشور را دانلود نمایید و از مفاد قانونی اتحادیه ها اطلاع کسب نمایید.

قانون نظام صنفی کشور در سال 24/12/1382 به تصویب رسید و در سال 1392 مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت.

ما کار برای شما آسان کردیم،مفادی از قانون نظام صنفی کشور که به اتحادیه ها مربوط می شود را از متن قانون نظام صنفی کشور جدا نموده و در یک فایل مجزا برای دانلود قرار دادیم.