101 نکته که در مدرسه کسب و کار و تجارت آموختم

101 نکته که در مدرسه کسب و کار و تجارت آموختم

مروری بر کتاب : «101 نکته که در مدرسه کسب و کار و تجارت آموختم »

فهرست:

 1. چگونه یک جلسه را پیش ببریم "چگونگی مدیریت جلسه ها" (How to run a meeting)
 2. رهبریت / مدیریت (Leadership / Management)
 3. فروش و مذاکره (Sales & Negotrations)
 4. وضوح و نظم و ترتیب (Clarity)
 5. قیمت گذاری (Pricing)

نویسندگان کتاب:

 • Micheal W.Preid
  • Harvard MBA, George Washington University PHD, management Consultant, Executive, Business owns.
 • Mathew Frederick
  • Architect, Wban designer, teacher, Author and creator of best seling 101 thing I learned series “included: Business, Culinary, Fashion, Film, Law, Engineering and architecture”

هر کدام از موارد بالا با نکات مربوطه از این کتاب را در مقالات بعدی توضیح می دهم