5 خرداد اصلی‌ترین مزایده‌ها در سطوح بین المللی چیست؟

مزایده انگلیسی یا مزایده استاندارد این نوع مزایده مرسوم‌ترین نوع مزایده‌است. در این مدل خریداران ب...

5 خرداد مزایده و انواع آن در تجارت و کسب وکار چیست؟

آنچه که به عنوان تعریف مزایده معمولاً ارائه می‌شود در واقع نوع خاصی از مزایده ‌است که آن‌را با عنوان...