14 شهریور مزایده و مناقصه آنلاین چرا و چگونه؟

تقریبا کسی رو نمیشه پیدا کرد کلمه مناقصه و مزایده را نشنیده باشد. وقتی کلمات مناقصه و مزایده به گوش ...