6 خرداد محتويات قراردادهای خارجي

ذكر مشخصات كامل طرفين قرارداد قيد نام خريدار و فروشنده با ذكر آدرس دقيق و كامل هر يك در قرارداد ض...