5 خرداد اصلی‌ترین مزایده‌ها در سطوح بین المللی چیست؟

مزایده انگلیسی یا مزایده استاندارد این نوع مزایده مرسوم‌ترین نوع مزایده‌است. در این مدل خریداران ب...