6 خرداد اصول قراردادهای تجاری

اصول قراردادها در قرارداد هاي خصوصي علي القاعده اصل حاكميت اراده طرفين حاكم است لكن بايد توجه داشت...