15 اردیبهشت عملکرد غرفه های نمایشگاهی در چیست؟

وظیفه سرپرست غرفه نمایشگاهی سرپرست غرفه مسئولیت اطمینان از نصب عملیات داخل و خارج غرفه را برعهده ...