12 بهمن رئوس طرح بازاریابی

خلاصه اجرایی: خلاصه ایی کامل از طرح بازاریابی چالش ها و رقابت ها : توضیح کاملی از محصول یا خد...

14 مرداد صادرات کالا از ایران

ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﯾﮑﯽ از دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﮔﺮاﻧﻘﺪر ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ، ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ...

6 خرداد قراردادهای خريد و فروش بين المللي

تجزيه عناصر قرارداد قرارداد از تلاقي دو عنصر پيشنهاد يا ايجاب (offer ) و قبول (acceptance ) حاصل ...

5 خرداد مناقصه چیست؟

مناقصه فرآیندی است که از دو بخش مناقصه گزار ( گروه یا ارگانی که مناقصه را برگزار می کنند که می تواند...