30 فروردین برنامه ریزی برای حضور شرکت ها در نمایشگاه های بین المللی

قطعا، تخمین هزینه ها در اولین باری که در نمایشگاه حضور پیدا می کنید کار دشواری است اما پس از محاسبه ...