30 فروردین بررسی عوامل مؤثر بر شرکت در نمایشگاه بین المللی

غرفه های انحصاری یا مشترک حضور در غرفه بصورت جداگانه وغیرمشترک بهمراه میزبانی غرفه داران خودمان، شا...