24 شهریور اتحادیه چیست؟

اتحادیه در فرهنگ فارسی معین اینطور گفته شده است هر انجمنی که اهدافی مشترک داشته باشد یا تشکیلات صنفی...