بادا م زميني ,محفوظ شده حق ورودی 45

کد تعرفه 20081100

سايرا کسيدهاي وهيدروکسيدهاي کروم بجز ا کسيد کروم وت... حق ورودی 4

کد تعرفه 28199090

ا کسيد وهيدروا کسيدهاي کبالت؛ اکسيدهاي کبالت تجارتي حق ورودی 4

کد تعرفه 28220000

گل, برگ وميوه مصنوعي واشياء مربوطبه آن ازپلاستيک حق ورودی 65

کد تعرفه 67021000

ساير اجزاء وقطعات ميكروتوم به غير ازتيغه برنده آن حق ورودی 25

کد تعرفه 90279030

تخم علف مرغزا ر کنتاکي برا ي کشت حق ورودی 4

کد تعرفه 12092400

نشيمنهاي گردا ن دا را ي وسيله تنظيم ا رتفاع حق ورودی 45

کد تعرفه 94013000

پارچه هاي تاروپودباف ا زنخ بسيارمقاوم نايلوني يا از س... حق ورودی 70

کد تعرفه 54071000

قفل مغزي وکلوني از فلزمعمولي,که درجاي ديگرگفته نشده ا... حق ورودی 30

کد تعرفه 83014000

درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسف... حق ورودی 40

کد تعرفه 40169300

ساير گندم ومخلوط گندم وچاودار (meslin) غير از انواع گ... حق ورودی 20

کد تعرفه 10019000

ساير پارچه هاي تاروپودباف, ا زنخهاي برنگهاي گوناگون, ... حق ورودی 70

کد تعرفه 54079300

سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنوا رياا شکال همانند ا... حق ورودی 40

کد تعرفه 54072020

ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. حق ورودی 10

کد تعرفه 84742000

کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر حق ورودی 25

کد تعرفه 48191000

گلوله واشياء همانند براي دستگاههاي خردكننده آهنگري ش... حق ورودی 15

کد تعرفه 73261100

حلوا ماهيان ,Plaice تازه يا سرد کرده حق ورودی 25

کد تعرفه 3022200

دا نه کتان , حتي خرد شده حق ورودی 10

کد تعرفه 12040000

نخ ا زپنبه برا ي دوخت, آماده شده برا ي خرده فر... حق ورودی 30

کد تعرفه 52042000

ا بزارها براي سوراخ کردن مواد( بجزسنگ )به قطر بيش ا... حق ورودی 20

کد تعرفه 82075090

ساير ميگو و روبيان غيرمذکور در جاي ديگر(به ا ستثنا... حق ورودی 35

کد تعرفه 3062390

شاسي موتوردا ر برا ي کاميون و کاميونت حق ورودی 20

کد تعرفه 87060040

کويل هاي روشن کردن حق ورودی 20

کد تعرفه 85113090

ا پرون ريسندگي به ضخامت 1ا لي5/3ميليمتروبه عرض 22ا لي... حق ورودی 10

کد تعرفه 40103910

ماشينهاي خودکارفروش نوشابه, بدون وسايل گرم کردن ياسرد... حق ورودی 15

کد تعرفه 84762900

اجزاء وقطعات انباره هاي برقي (همچنين جدا كننده هاي آن... حق ورودی 20

کد تعرفه 85079090

شيشه ا يمني ا ب دا ده درا ندا زه وشکل مناسب برا... حق ورودی 20

کد تعرفه 70071110

كارد (غيرازكاردهاي داراي تيغه ثابت )همچينين چاقو تاشو... حق ورودی 40

کد تعرفه 82119310

قلم نوك ساچمه اي با جوهر مايع (روا ن نويس ) حق ورودی 15

کد تعرفه 96081020

عنبرخاکستري, جند بيدا ستر,غاليه ومشک, ذرا يح حتي خشک... حق ورودی 4

کد تعرفه 5100000

دي فنيل آمين و مشتقات آمين ; ا ملاح ا ين ترکيبا... حق ورودی 4

کد تعرفه 29214400

شتاب دهنده هاي ذرات . حق ورودی 30

کد تعرفه 85431000

گاز ,به غيراز پارچه هاي باريك مشمول رديف 5806 حق ورودی 70

کد تعرفه 58030000

چپلت مورد مصرف درصنايع ريخته گري ا ز ا هن يافول... حق ورودی 10

کد تعرفه 73269010

ساير روغن نخل (باستثناي خام )حتي تصفيه شده (RBD)غي... حق ورودی 20

کد تعرفه 15119090

کارتهاي رنگي ، نوارهاي رنگي آغشته به چسب وبدون ماده س... حق ورودی 4

کد تعرفه 38089112

کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 10 تا 16 درصد(کاشي دي... حق ورودی 100

کد تعرفه 69089040

اشياءكوچك شيشه اي كار شده جهت ايمني جاده ها غير مذكور... حق ورودی 4

کد تعرفه 70189020

ساير مونوآمين هاي غيرحلقوي ومشتقات آنها,که درجاي ديگر... حق ورودی 4

کد تعرفه 29211900

عدسي تک کانون عينك ازشيشه حق ورودی 20

کد تعرفه 90014010

محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بش... حق ورودی 10

کد تعرفه 72091600

پارچه هاي کشباف ياقلاب باف ا زا لياف سنتتيک به پهن... حق ورودی 70

کد تعرفه 60033000

ماهيهاي زنده زينتي اب شور حق ورودی 25

کد تعرفه 3011090

بنتونيت حق ورودی 15

کد تعرفه 25081000

قسمت فنري تختخوا ب حق ورودی 45

کد تعرفه 94041000

حنابه غيراز عصاره آن . حق ورودی 30

کد تعرفه 14049010

سايرکنتورهاي برق الکترومکانيکي ا زنوع چندفاز حق ورودی 45

کد تعرفه 90283021

ساير لوله ها ازفولاد زنگ نزن براي جداره سازي ولوله گذ... حق ورودی 15

کد تعرفه 73062900

سنگ کبالت وکنسانتره هاي آن حق ورودی 4

کد تعرفه 26050000

ماست فرآورده هاي مخصوص تغذيه کودکان شيرخوا ر حق ورودی 4

کد تعرفه 4031010

محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بش... حق ورودی 10

کد تعرفه 72091600

پارچه هاي کشباف ياقلاب باف ا زا لياف سنتتيک به پهن... حق ورودی 70

کد تعرفه 60033000